РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

РАЗГРАД

адрес: Бул.„Бели Лом”, №40, п.к.21, e-mail: rio_razgrad@mbox.contact.bg

тел.: 084/ 61 11 17; факс: 084/ 66 09 34

БУЛСТАТ: 826009523Работно време на РУО-Разград: 09:00 ч. - 17:30 ч., като Центъра за административно обслужване на граждани е с непрекъсваем режим на работа в рамките на работното време

Работно време - списък

Приемно време на началника на РУО-Разград: четвъртък от 14:00 ч. до 16:00 ч.  Регионалните управления на образованието са териториални администрации към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование. Регионалните управления на образованието са юридически лица на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката със седалище - административния център на областта, на чиято територия осъществяват дейността си. Регионалните управления на образованието имат обикновен собствен печат, печат с изображение на държавния герб и идентификационен код по БУЛСТАТ. Регионалното управление на образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.

 • Панорама на средното образование - юни, 2024 година, област Разград


  • Проект на Заповед за Държавен план-прием за учебната 2024/2025 година в училищата в област Разград

   /публикувано на 14.03.2024 г./

   Бележки, становища и предложения по проекта на Заповедта могат да бъдат изпращани към РУО-Разград на e-mail: rio_razgrad@mbox.contact.bg до 15.04.2024 включително

  • Проект на заповед за ДПП за учебната 2024/2025 година


   • Информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.


    • Отворена процедура за кандидатстване чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021-2027 г.


     • Регионален форум за споделяне на добри практики на тема „Аз, ти, другите и непознатото в познатото - Иновациите за позитивната промяна в образованието“ - 27, 28 и 29 март 2024 година, гр. Разград


      • Процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ е отворена за кандидатстване


       • Обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“:

       • Преглед в Интернет страницата на УО на ПО в раздел „Процедури/Процедури в процес на обществено обсъждане“
       • Преглед в ИСУН 2020


        • Кандидатстудентска борса 2023 – гр. Разград

        • Регионално управление на образованието – Разград и Община Разград, съвместно с ЦПЛР – Център за ученическо техническо и научно творчество, гр. Разград организират на 07 ноември 2023 г. „Кандидатстудентска борса“. Целта на инициативата е кандидат-студентите и всички интересуващи се да получат актуална информация за възможностите за продължаване на образованието, условията за кандидатстване, обучението и реализацията след завършване на висше образование. В изложението ще участват Висши училища от България.
        • Откриването на Кандидатстудентска борса ще се състои на 07 ноември 2023 г. от 11 часа в Общински културен център, гр. Разград.


         • Информация за електронните медицински бележки за учениците – най-често задавани въпроси - препратка към страницта на МОН


          • Публикуван е за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“


           • Насоки за прилагане на Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания


            • ПОКАНА за подбор на учители за участие в обучение, предназначено за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“ в ЦЕРИ - Женева в периода 16 септември – 24 септември 2023г
            • Заявление за участие
            • Декларация на участника
            • Справка за учители по професионална подготовка


             • Информация за провеждане на обучение за външни инспектори в Национален инспекторат на образованието


              • Информация за преглед на изпитни работи от НВО VII и НВО X клас:

               1. Място за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика от националното външно оценяване в VII клас и X клас по БЕЛ и в VII клас и X клас по Чужд език – Регионално управление на образованието – Разград, стая 101 в тридневен срок от обявяването им от 09,00 ч. до 17,30 часа.

               2. Място за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика от националното външно оценяване в VII клас по математика – ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – гр. Разград в тридневен срок от обявяването им от 09,00 ч. до 17,30 часа.

               3. Място за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика от националното външно оценяване в X клас по математика – ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ – гр. Разград от 09,00 ч. до 17,30 часа.


              • Съгласно чл. 72, ал. 2 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) може да се запознаят с оценената индивидуална изпитна работа от националното външно оценяване при условия и по ред, определени със заповед на началника на РУО. Това следва да се случи в присъствието на представители на регионалната комисия за проверка и оценяване на изпитните работи.               • Покана за участие в Интерактивен национален конкурс - Център за развитие на човешките ресурси на тема "Какво подобрих в своите умения в професионалното ми обучение


                • Проект на заповед за Държавен план-прием за учебната 2023/2024 година в училищата в област Разград

                 /публикувано на 13.03.2023 г./

                 Бележки, становища и предложения по проекта на Заповедта могат да бъдат изпращани към РУО-Разград на e-mail: rio_razgrad@mbox.contact.bg до 13.04.2023 включително

                • Проект на заповед за ДПП за учебната 2023/2024 година


                 • Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.21-2022:

                 • Конкурсна процедура 33.21-2022 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства
                 • Насоки за кандидатстване


                  • ОБЯВЛЕНИЕ на Национален инспекторат на образованието - обучение за външни инспектори за целите на инспектирането за учебната 2022/2023 г.


                   • Протокол за резултатите на учениците от областния кръг на националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2022/2023 година


                    • Списък на учениците, допуснати до участие в областния кръг на националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2022-2023 година


                     • Обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България


                      • Обява за организиране и провеждане на междуучилищни дейности по проект "Подкрепа за успех" по предварително изготвена програма:

                      • Програма за междуучилищна дейност в община Разград на 21 юни 2022 г.
                      • Програма за междуучилищна дейност в община Кубрат на 22 юни 2022 г.
                      • Програма за междуучилищна дейност в община Исперих на 23 юни 2022 г.


                       • Обява за КОНКУРС за длъжността "Главен инспектор" в дирекция "Инспектиране" на Национален инспекторат по образованието


                       • Обява за КОНКУРС за длъжността "Старши инспектор" в дирекция "Инспектиране" на Национален инспекторат по образованието


                       • ВАЖНО

                       • Информация относно процедурата за насочване и записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища, във връзка със ситуацията в Украйна и активирането на Директива 2001/55/ЕО за временна закрила


                        • Публикувана Концепция за процедура „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост


                         • Проект на заповед за Държавен план-прием за учебната 2022/2023 година

                          /публикувано на 28.03.2022 г./

                          Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към РУО-Разград на e-mail: rio_razgrad@mbox.contact.bg до 28.04.2022 включително

                         • Проект на заповед за ДПП за учебната 2022/2023 година


                          • Регламент за провеждане на 74-ти НТП "По пътя на Ботевата чета - Козлодуй-Околчица" 2022 г.


                           • Прием и обучение на търсещи или получили международна закрила и мигранти

                           • Информация за прием и обучение на търсещи или получили международна закрила и мигранти
                           • Заявление


                            • Обява за КОНКУРС за длъжността "Главен инспекто" в дирекция "Инспектиране" на Национален инспекторат по образованието


                            • Обява за КОНКУРС за длъжността "Старши инспектор" в дирекция "Инспектиране" на Национален инспекторат по образованието


                            • Втори информационен ден по процедура BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“
                            • Информационен ден по процедура BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“


                             • Формуляр за включване в информационна база "ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ" - РУО - Разград в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19
                             • В информационната база могат да се регистрират:

                              1. Специалисти с вече придобита професионална квалификация "учител" и "учител по..." /учебен предмет/;

                              2. Студенти в последната година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен /ОКС/ "бакалавър" или "магистър" от направления "Педагогика" или "Педагогика на обучението по ...";

                              3. Студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават ОКС "магистър" или "бакалавър" по специалности от област на висшето образование според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден от Министерски съвет с Постановаление № 125 от 24.06.2002 г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.                               Модели за провеждане на задължителен държавен изпити за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование

                              • Модел с писмен изпит
                              • Модел с изпитни теми
                              • Модел с дипломен проект


                               • Заповед РД-04-01-254/26.11.2021 г. на РУО-Разград за организиране на обучение от разстояние в електронна среда за училищата /без I - IV клас/ и центровете за подрепа на личностно развитие на територията на община Разград за периода от 29.11.2021 г. до 03.12.2021 г.


                                • Заповед РД-04-01-239/12.11.2021 г. на РУО-Разград за организиране на обучение от разстояние в електронна среда за училищата /без I - IV клас/ и центровете за подрепа на личностно развитие на територията на община Разград за периода от 15.11.2021 г. до 26.11.2021 г.


                                 • График за провеждане на обучения на педагогически специалисти от област Разград за обучение по дейност 2 на проект "Подкрепа за успех"


                                  • Поздравителен адрес по повод 1-ви ноември - Ден на народните будители


                                   • Заповед РД-04-01-222/28.10.2021 г. на РУО-Разград за организиране на обучение от разстояние в електронна среда за училищата и центровете за подрепа на личностно развитие на територията на община Разград
                                   • Заповед РД-04-01-223/28.10.2021 г. на РУО-Разград, допълнение към Заповед РД-04-01-222/28.10.2021 г. за организиране на обучение от разстояние в електронна среда за училищата и центровете за подрепа на личностно развитие на територията на община Разград


                                    • Обучения на учители по Национална програма „Квалификация“ на тема: „Методи за оценяване на математическа/природонаучна/четивна грамотност в международното изследване PISA 2022“


                                     • Списък на учениците, допуснати до участие в областния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - учебна 2021-2022 година


                                      • ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

                                       за изискванията за участие в уебинар, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и „Яд Вашем“ - Мемориален център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел, 18 – 21.10.2021 г.

                                      • Информация за уебинара
                                      • Заявление за участие
                                      • Справка за кандидатстване
                                      • Декларация за участие


                                       • Съвместно писмо от членовете на ЕК в Колегията на Конференцията за бъдещето на Европа във връзка с нейното разпространение в България

                                       • Подробна информация
                                       • Представяне
                                       • Представяне
                                       • Guidance for National Citizens’ Panels in the context of the Conference on the Future of Europe
                                       • Указания за национални граждански панели в контекста на Конференцията за бъдещето на Европа


                                        • Удължение на срок за кандидатстване по обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.20-2021 – до 13.09.2021 г., 17:30 ч.


                                         • Информация за свободни места след трети етап на класиране


                                          • Наградени участници в Национален ученически конкурс „Космосът и ние“


                                           • График за провеждане на информационна кампания за учениците - прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година от 24 юни до 01 юли 2021 г.


                                            • Виртуална панорама на средното образование - възможности за продължаване на обучението в осми клас по профили и специалности от професии в област Разград за учебната 2021-2022 година


                                             • Поздравителен адрес по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност


                                              • Националния инспекторат по образованието ОБЯВЯВА обучение за външни инспектори за целите на инспектирането за 2021 г.


                                               • Провеждане на обучения на педогогически специалисти от област Разград по дейност 2 на проект BG05M20P001-2.011-0001-C01 "Подкрепа за успех"

                                               • График


                                                • Протокол за разгледани и оценени творби от област Разград за Националния конкурс "Бог е любов", 2021 г.


                                                 • Резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по български език и литература са публикувани на електронната страница на училището координатора


                                                  • Проект на заповед за ДПП за учебната 2021/2022 година

                                                   /публикувано на 18.03.2021 г./

                                                   Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: rio_razgrad@mbox.contact.bg до 19.04.2021 г. включително.

                                                  • Проект на заповед за ДПП за учебната 2021/2022 година


                                                   • Национална програма „Мотивирани учители“ – Модул 2

                                                   • Процедура за подбор по НП „Мотивирани учители“
                                                   • Заявление за допускане до процедура за включване в Модул 2. по НП „Мотивирани учители“ - 2021 г. за придобиване на допълнителна професионална квалификация
                                                   • Договор по НП „Мотивирани учители“


                                                    • Глобална инициатива "Седмица на парите", 22-28.03.2021 година


                                                     • Протокол № 2 с резултати от областен кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование и Протокол от арбитрирането на писмените работи на учениците от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование и за допускане до участие в Националния кръг на олимпиадата за учебната 2020/2021 година


                                                      • Информация за провеждане на IX Национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов"


                                                       • Информация по чл. 8, ал. 1, т. 1 - 9 от НАРЕДБА № 8121з-194 от 21.02.2019 г. за определяне на реда завзаимодействие по обмен на информация, анализиране напътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване намерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията


                                                        • Съобщение: Общинският кръг на олимпиадата по математика за учениците от 4, 8, 9, 10 11 и 12 класове ще се проведе на 21.01.2021 четвъртък от 13:00 ч. в училището, в което се обучава съответния ученик


                                                         • Обявена от Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. /ОПНОИР/ процедура за кандидатстване чрез подбор на проектни предложения "Ограмотяване на възрастни - 2"


                                                          • Изменение и допълнение на заповед на Министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните съзтезания през учебната 2020 - 2021 година


                                                           • Европейската седмица на професионалните умения - 09 до 13 ноември 2020 г.


                                                            • Резултати от областен кръг на националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език през учебната 2020-2021 година


                                                             • Формуляр за включване в национална информационна база "ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ", в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19


                                                              • Информационна карта за отчитане на състоянието на възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата /БДП/ на децата в детските градини и на учениците от I до XII клас за РУО-Разград


                                                               • Поздравителен адрес по повод 15 септември - първи учебен ден на учебната 2020/2021 година


                                                                • Списък на наградените ученици в Международния ученически конкурс "Заедно в 21 век" и техните учители - научни ръководители


                                                                 • Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“


                                                                  • Важна информация за кандидатстването на учениците, завършили 7 клас през учебната 2019/2020 година:

                                                                   • Информация за свободните места в паралелките след трети етап на класиране - прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година
                                                                    • Портал за ученика
                                                                     • Информация за свободните места за III-то класиране в паралелките - прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година
                                                                      • Информация за максимален и минимален бал по паралелки - второ класиране, 2020 година
                                                                       • Информация за броя класирани на първи етап ученици - прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година
                                                                        • Информация за максимален и минимален бал по паралелки - първо класиране, 2020 година
                                                                         • На вниманието на учениците, завършили основно образование и техните родители/ настойници - варианти за кандидатстване след 7 клас
                                                                          • Указания за On-line кандидатстване
                                                                           • Списък на паралелките за кандидатстване в област Разград


                                                                           • Статистика за успеваемост по полове и изпити - НВО 7 клас по БЕЛ и математика през учебната 2019/2020 година


                                                                            • Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.19-2020 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства


                                                                             • Със Заповед № РД09- 1319/11.06.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерството на образованието и науката. Обявлението за конкурса е публикувано на интернет страницата на Министерството на образованието и науката раздел „Конкурси“, рубрика „Държавни служители, директори на училища и специализирани обслужващи звена“ на посочения линк: линк


                                                                              • Виртуална библиотека по Иновационни образователни технологии


                                                                               • Предстои заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда, както и за апробиране на системата за проверка на изпитите от държавните зрелостни изпити /ДЗИ/.                                                                                За целта в точно определен времеви интервал ще бъде проведен стрес тест за преподавателите по чужд език, както и за всички оценители, включени в заповедите на националните комисии за оценяване на ДЗИ.

                                                                                1. На 19 май 2020 г., само в интервала от 13:30 до 17:00 часа, новообучените преподаватели по чужди езици трябва да проверят и да оценят 30 /тридесет/ броя писмени работи.

                                                                                2. На 19 май 2020 г., само в интервала от 13:00 до 17:00 часа, всички оценители, включени в заповедите на националните комисии за оценяване на ДЗИ, следва да проверят и оценят 3 /три/ броя писмени работи. Освен това те трябва да извършат и всички необходими действия по смяна на парола и активация на токън.

                                                                                3. Участниците в стрес теста следва да организират електронно обучение на учениците си така, че да имат възможност да изпълнят задачата.

                                                                                4. Допълнителни указания ще получат по електронен път от организаторите на обучението.                                                                                 Заключителен етап от обучението за оценяване в електронна среда на изпитните работи от НВО по БЕЛ и математика в IV, VII и в X клас                                                                                 Уведомяваме всички участници, които са участвали в предходните етапи на обучение, регистрирали са се в електронната среда, проверили са и са оценили съответния изискуем брой писмени работи за съответния предмет, за следното:

                                                                                 1. На 3 април 2020 г. от 13:00 до 17:00 часа трябва да проверят и оценят определен брой писмени работи;

                                                                                 2. Участниците в стрес-теста да организират електронното обучение на учениците си така, че да имат възможност да се включат в последния етап от обучението;

                                                                                 3. Допълнителни указания ще получат по електронен път от организаторите на обучението.                                                                                  ОБРЪЩЕНИЕ във връзка с обявеното от Нардоното събрание извънредно положение                                                                                 • Към директорите и учителите


                                                                                 • Към гражданите и родителите


                                                                                  • ИЗВЪНРЕДНО!                                                                                  • Информация за 13.03.2020 г. касаеща учениците
                                                                                   • Проект на заповед за Държавния план-прием /ДПП/ за учебната 2020/2021 година за общинските професионални и профилирани гимназии, държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подтоговка в средните училища в област Разград

                                                                                   • Публикувано на 10.03.2020 г.

                                                                                    Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани в срок до 10.04.2020 г. на email: rio_razgrad@mbox.contact.bg                                                                                     ВАЖНО!                                                                                    • ОТЛАГАТ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ СЪБИТИЯ И УЧИЛИЩНИ ПЪТУВАНИЯ


                                                                                     • Със заповед на Министъра на здравеопаването № РД-01-114/05.03.2020 г. е обявена грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително, като се въвеждат противоепидемични мерки в частта, касаеща образователните институции:

                                                                                      1. Преустановяване на учебните занятия в училищата;

                                                                                      2. Детските градини да останат отворени, при задължително изискване за медицински преглед на входа, както и при засилени мерки за почистване и дезинфекция в помещенията. По преценка на родителите и семействата децата може да не посещават детска градина в определения превантивен ограничителен период до 11 март;

                                                                                      3. Препоръка за преустановяването на масови мероприятия, включително спортни и културни.

                                                                                      - За настъпилото обстоятелство са уведомени всички образователни институции по служебен път.

                                                                                      Кандидатстудентска борса 2020 – гр. Разград                                                                                      Регионално управление на образованието – Разград и Община Разград, съвместно с ЦПЛР – Център за ученическо техническо и научно творчество, гр. Разград организират на 24 и 25 февруари 2020 г. „Кандидатстудентска борса 2020“ . Целта на инициативата е кандидат-студентите и всички интересуващи се да получат актуална информация за възможностите за продължаване на образованието, условията за кандидатстване, обучението и реализацията след завършване на висше образование. В изложението ще участват 18 Висши училища от България. Откриването на Кандидатстудентска борса ще се състои на 24 февруари 2020 г. от 14 часа в Общински културен център, гр. Разград.

                                                                                     • Информация и програма за събитието

                                                                                      • Информация за преустановен учебен процес на територията на област Разград:                                                                                       Със заповед на Министъра на образованието и науката № РД 09-297/06.02.2020 г. се преустановява учебния процес за 06 и 07 февруари 2020 г. /включително/, поради влошената зимна обстановка за всички училища от област Разград. До училищата, общинските администрации, както и областната администрация е изпратена цитираната заповед.                                                                                       Със Заповед № 75/05.02.2020 г. на кмета на община Лозница, 06 февруари 2020 г. е обявен за неучебен ден за училищата от община Лозница, поради усложнената зимна обстановка - снеговалеж и навявания.                                                                                       Със Заповед № 156/04.02.2020 г. на кмета на община Исперих, поради увеличение на заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания сред децата и учениците, дните от 06 до 07 февруари 2020 г. /включително/ са обявени за неучебни за учениците от училищата в община Исперих, дните от 05 до 07 февруари 2020 г. /включително/ са обявени за неучебни за децата от следните детски градини: ДГ "Дора Габе" - с. Лудогорци, ДГ "Кокиче" - с. Йонково, ДГ "Радост" - с. Подайва, ДГ "Детелина" - с. Делчево" - с. ДГ "Братя Грим" - с. Тодорово, ДГ "Щастливо детство" - с. Китанчево, ДГ "Осми март" - с. Якум Груево, ДГ "Радост" - с. Свещари, ДГ "Кокиче" - с. Вазово, ДГ "Щастливо детство" - с. Малък Поровец.                                                                                       Със Заповед № 31/31.01.2020 г. на кмета на община Цар Калоян, дните от 03 до 06 февруари 2020 г. /включително/ са обявени за неучебни за училищата и детските градини от община Цар Калоян, с цел ограничаване предаването и разпространението на грип и остри респираторни заболявание сред децата и учениците в образователните институции.                                                                                       Със Заповед № 55/31.01.2020 г. на кмета на община Лозница, дните от 03 до 04 февруари 2020 г. /включително/ са обявени за неучебни за училищата от община Лозница и детска градина ДГ "Веселие" - гр. Лозница, поради увеличение на заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявание сред децата и учениците в образователните институции в община Лозница                                                                                       Със Заповед № УД-02-09-47/31.01.2020 г. на кмета на община Завет, дните от 03 до 04 февруари 2020 г. /включително/ са обявени за неучебни, поради висок брой на болни деца и ученици за следните образователни институции: ОУ "Христо Ботев" - с. Веселец, ОУ "Христо Ботев" - с. Брестовене, СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Завет, ОУ "Васил Левски" -с. Сушево, ПГЗ "Климент Тимирязев" - гр. Завет и ДГ "Червената шапчица" - с. Брестовене.                                                                                       Със Заповед № 64/31.01.2020 г. на кмета на община Кубрат, дните от 03 до 04 февруари 2020 г. /включително/ са обявени за неучебни, поради увеличение на заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявание сред децата и учениците от образователните институции в община Кубрат.                                                                                       Със Заповед № 74/30.01.2020 г. на кмета на община Самуил, дните от 31 януари 2020 г. до 04 февруари 2020 г. /включително/ са обявени за неучебни за училищата и детските градини от община Самуил, поради усложнената епидемична обстановка по отношение на остри респираторни заболявания и грип.                                                                                       Със Заповед № 123/30.01.2020 г. на зам. кмет на община Разград, дните от 31 януари 2020 г. до 04 февруари 2020 г. /включително/ са обявени за неучебни за училищата от община Разград, поради увеличение на заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявание сред децата и учениците в образователните институции на община Разград.                                                                                       Със Заповед № УД-02-09-41/27.01.2020 г. на кмета на община Завет, дните от 29 до 31 януари 2020 г. /включително/ са обявени за неучебни, поради висок брой на болни деца за следните образователни институции: ОУ "Христо Ботев" - с. Острово, ДГ "Слъчно" - гр. Завет, ДГ "Радост" - с. Острово, ДГ "Осми март" - с. Сушево.                                                                                      • Община Разград - Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните набира специалисти за обществени възпитатели


                                                                                       • Институтът за български език предлага езикови задачи за пети, шести и седми клас, които могат да бъдат решавани както по традиционния начин, така и в интернет. Езиковите задачи „Опознай българския език!“ са формулирани върху кратък откъс от известно произведение или гатанка. Предназначението на езиковите задачи е да провокират интереса на българските ученици към четенето и българския език, като едновременно с това насърчат любопитството им и стремежа им към придобиване на нови знания.


                                                                                        • Регламент за провеждане на състезание за четене и създаване на дигитално съдържание в платформата КНИГОВИЩЕ.бг, стартиращо през Национална седмица на четенето 2019 г.


                                                                                         • Подготовка за държавния плам-прием за учебната 2020/2021 година

                                                                                         • Списък на неспециализираните училищата в област Разград, които ще извършват държавен план-прием в осми клас за учебната 2020-2021 година
                                                                                         • Държавен план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища за учебната 2020-2021 година - виж
                                                                                         • Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в viii клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и средни и обединени училища и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и средни училища - виж
                                                                                         • STTEM профили - виж


                                                                                          • Покана за набиране на обучители за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори, социални работници и директори на училища, включени в изпълнението на проект „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.

                                                                                          • Покана
                                                                                          • Автобиография
                                                                                          • Бланка


                                                                                           • Форум "С желание на училище!" - работещи практики от област Разград


                                                                                            • Дейности, организирани от Професионалните гимназии в област Разград, във връзка с провеждането на „Седмица на професионалните умения в България“


                                                                                             • Национална програма „Иновации в действие“


                                                                                              • Удължаване на срока за кандидатстване по КП 33.18-2019
                                                                                              • Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.18-2019 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства


                                                                                               • Национален конкурс „Иноватори в образованието“ на Министерството на образованието и науката на тема „За учителите, които вдъхновяват“


                                                                                                • Свободни места след III-то класиране след VII клас. Документи за свободните места се подават до 10.09.2019 г. в училищата със свободни места - връзка тук


                                                                                                 • Обявено е III-то класиране след VII клас, записването е от 30 до 31 юли 2019 г. При неявяване на ученика за записване в училището, в което е класиран, същия губи мястото си. Учениците могат да проверят класирането в персоналния си профил след вход с входящ номер и код на адрес: https://priem.mon.bg - връзка тук


                                                                                                  • Информация за максималния и минималния бал по паралелки на III-то класиране - прием в VIII клас за учебната 2019/2020 година


                                                                                                   • Информация свободните места за III-то класиране в паралелките - прием в VIII клас за учебната 2019/2020 година


                                                                                                    • На вниманието на учениците, завършили VII клас - кандидатстване в VIII клас за учебната 2019/2020 г.


                                                                                                     • Информация за проведени обучения в област Разград по проект BG05M2OP001- 2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от оперативна програма „наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.


                                                                                                      • Обявено е II-ро класиране след VII клас, записването е до 22 юли 2019 г. При неявяване на ученика, същия губи мястото си, като в трето класиране участват паралелки само, в които има свободни места. Учениците могат да проверят класирането в персоналния си профил след вход с входящ номер и код на адрес: https://priem.mon.bg - връзка тук


                                                                                                       • Информация за максималния и минималния бал по паралелки на II-ро класиране - прием в VIII клас за учебната 2019/2020 година


                                                                                                        • Обява за участие в семинар-обучението в Йерусалим, организиран от Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста „Яд Вашем“ - тук


                                                                                                         • Първото класиране на учениците за прием в VIII клас в гимназиите вече е достъпно - тук


                                                                                                          • Информация за максималния и минималния бал по паралелки на I-во класиране - прием в VIII клас за учебната 2019/2020 година


                                                                                                           • Информация за броя класирани на първи етап ученици - прием в VIII клас за учебната 2019/2020 година


                                                                                                            • Статистика за успеваемост по полове и изпити - НВО 7 клас по БЕЛ и математика


                                                                                                             • МОН публикува резултатите от НВО след VII клас, повече информация - тук


                                                                                                              • МОН публикува резултатите от ДЗИ, повече информация - тук


                                                                                                               • График на дейностите на комисията за организация на дейностите в училищното образование. Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центрове за настаняване от семеен тип                                                                                                                • Национални програми 2019 /препратка към страницата на МОН/                                                                                                                 • На 15 и 16 април 2019 г. в Общински културен център гр. Разград се проведе Панорама на средното образование, организирана от Регионално управление на образованието- Разград и Община Разград със съдействието на Сдружение “Местен бизнес” и Център за подкрепа на личностно развитие - Център за ученическо техническо и научно творчество, гр. Разград.                                                                                                                  • Резултати на явилите се ученици на пролетно математическо състезание за ученици в IV клас за учебната 2018/2019 година, област Разград                                                                                                                   • Проект на заповед за Държавния план-прием в област Разград за училищата по чл.142, ал.3, т.1 и т.5 от Закона за предучилищното и училищното образование за учебната 2019/2020 г. след завършен IV и VII клас

                                                                                                                   • За обсъждане и изпращане на предложения в срок до 29.04.2019 г. на email: rio_razgrad@mbox.contact.bg                                                                                                                     Кандидатстудентска борса 2019 – гр. Разград                                                                                                                     Регионално управление на образованието – Разград и Община Разград, съвместно с ЦПЛР – Център за ученическо техническо и научно творчество, гр. Разград организират на 26 и 27 март 2019 г. „Кандидатстудентска борса 2019“ . Целта на инициативата е кандидат-студентите и всички интересуващи се да получат актуална информация за възможностите за продължаване на образованието, условията за кандидатстване, обучението и реализацията след завършване на висше образование. В изложението ще участват 19 Висши училища от България. Откриването на Кандидатстудентска борса ще се състои на 26 март 2019 г. от 14 часа в Общински културен център, гр. Разград.

                                                                                                                    • Информация и програма                                                                                                                     • Протокол за резултатите на учениците от проверката и оценката на писмени работи от Областния кръг на Националната олимпиада „Знам и мога” за ученици от ІV клас, състоял се на 23.02.2019 г. в област Разград                                                                                                                      • Предложение за държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво за учебната 2019/2020 година, област Разград                                                                                                                       • Протоколи за резултаттие на явилите се ученици на областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2018/2019 година, област Разград                                                                                                                        • Регламент за провеждане нав 73-ти Национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета - Козлодуй-Околчица", 2019 г.

                                                                                                                        • Заявка за участие на ученическа група

                                                                                                                        • Заявка за участие на туристическа група/индивидуални пълнолетни лица                                                                                                                         • 30.01.2019 г. На вниманието на гражданите и директорите на училища:

                                                                                                                         • Уведомяваме Ви, че основание за преустановяване на учебния процес до 04 февруари 2019 г. /включително/ за училищата на територията на област Разград е Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки с изх. № ЗП-00-2/30.01.2019 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Разград, като компетентен орган по смисъла на чл. 105, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

                                                                                                                         • 25.01.2019 г. На вниманието на гражданите и директорите на училища:

                                                                                                                         • Уведомяваме Ви, че основание за преустановяване на учебния процес за периода 28 – 30 януари 2019 г. за училищата на територията на област Разград е Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки с изх. № ЗП-00-1/25.01.2019 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Разград, като компетентен орган по смисъла на чл. 105, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

                                                                                                                         • Заповед за преустановен учебен процес в 3 училища от община Завет - ОУ "Христо Ботев" - Острово, ОУ "Христо Ботев" - Веселец, ОУ "Васил Левски" - Сушево                                                                                                                          • Успешно приключени обучения на педагогически специалисти от област Разград по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката                                                                                                                           • Весели Коледни и Новогодишни празници!                                                                                                                            • Списък на училищата от област Разград, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2019/2020 година в област Разград                                                                                                                             • Проведено обучение тема „Иновативност и интерактивност. Приложение на интерактивни методи в съвременния образователен процес” Обучителна организация/университет: СУ „Св. Климент Охридски”, чрез ДИУУ Място на провеждане: ПГХТБТ „Мария Кюри”, гр. Разград, време на провеждане: 15.12.2018 г., 10:00 ч.                                                                                                                              • Проведено обучение тема „Интерактивни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес“ Обучителна организация: РААБЕ България ЕООД - 16.12.2018 г. – 08.45 часа ПГ по транспорт и строителство „Христо Смирненски“, гр. Разград                                                                                                                               • Провеждане на обучение на тема „Всеки ученик ще бъде отличник: практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност” - 01.12.2018 г.                                                                                                                                • График за провеждане на обучения по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“                                                                                                                                 • Теми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия - 2018/2019 учебна година

                                                                                                                                 • V-VI клас
                                                                                                                                 • VII-VIII клас
                                                                                                                                 • IX-X клас
                                                                                                                                 • XI-XII клас


                                                                                                                                  • Регламент на национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов"                                                                                                                                   • ПРОГРАМА - Дейности организирани от Професионалните гимназии в област Разград, във връзка с провеждането на „Седмица на професионалните умения в България – 19-25 ноември 2018 г.“


                                                                                                                                    • Изпълнение на дейности по проект Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти


                                                                                                                                     • Регламент за организиране и провеждане на Национален литературно-исторически конкурс за написване есе на тема: “160 ГОДИНИ БОЛГРАДСКА ГИМНАЗИЯ – ИЗВОР НА РОДОЛЮБИЕ“


                                                                                                                                      • Списък на паралелките за свободните места след трето класиране, прием след VII клас за учебната 2018/2019 година. Свободните места след трето класиране се допълват от директора на училището, съгласно графика на МОН, в срок до 11.09.2018 г. /включително/. Вижте списъка от тук                                                                                                                                       • Всеки ученик може да провери класирането за прием след VII клас за учебната 2018/2019 година в профила си, след вход в системата с входящ номер и код от служебната бележка. Вход от тук                                                                                                                                        • Информация за свободни места за III-ти /трети/ етап на класиране - прием след VII клас
                                                                                                                                        • Информация за подаване на заявления за участие в III-ти етап на класиране - прием след VII клас


                                                                                                                                         • Всеки ученик може да провери класирането за прием след VII клас за учебната 2018/2019 година в профила си, след вход в системата с входящ номер и код от служебната бележка. Вход от тук

                                                                                                                                         • Информация за първо класиране - преди записване на учениците - тук                                                                                                                                          • Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.17-2018


                                                                                                                                           • Информация за подаване на заявления на ученици, завършили седми клас за участие в първи етап на класиране - прием след VII клас


                                                                                                                                            • Статистика за успеваемост по полове и изпити на учениците положили изипити след 7 клас на Национално външно оценяване - 2018


                                                                                                                                             • Всеки зрелостник може да провери резултата от положените Държавни зрелостни изпити в профила си, след вход в системата с входящ номер и код от служебната бележка. Вход от тук                                                                                                                                              • Всеки ученик може да провери резултата от положените изпити - НВО в VII клас в профила си, след вход в сиситемата с входящ номер и код от служебната бележка. Вход от тук

                                                                                                                                              • Допълнителна информация - тук                                                                                                                                               • Статут за организиране и провеждане на национален ученически конкурс, посветен на 33-тия поход "По стъпките на Таньо Войвода"


                                                                                                                                                • VI Есенен форум на директорите в системата на образованието /РААБЕ/


                                                                                                                                                 • Имаме удоволствието да Ви поканим на откриването на областната Панорама на средното образование, което ще се състои на 17 април 2018 г. от 15 часа в Спортната зала на Ученическа спортна школа „Руси Бухтев” – Разград. Организатор на събитието е Регионално управление на образованието – Разград, съвместно със Сдружение „Местен бизнес”, ЦПЛР – ЦУТНТ и Ученическа спортна школа. Целта на инициативата е да се представят профилите, специалностите и професиите, по които ще се осъществява прием след седми клас за учебната 2018/2019 година. Предвидено е Панорамата да бъде посетена по график от ученици от основните училища в региона. - виж афиша


                                                                                                                                                 • Протокол с резултатите от областния кръг на олимпиадата по техническо чертане - 2018


                                                                                                                                                  • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по Английски език - 2018


                                                                                                                                                   • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по Испански език - 2018


                                                                                                                                                    • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по Немски език - 2018


                                                                                                                                                     • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по Руски език - 2018


                                                                                                                                                      • Протокол за резултатите на явилите се ученици на Пролетно математическо състезание - 4 клас за учебната 2017/2018 г.


                                                                                                                                                       • Протокол за резултатите на учениците от VII, VIII, IX, X, XI и XII клас от областния кръг на олимпиадата по География и икономика, които не се предлагат за участие в националния кръг - 2018


                                                                                                                                                        • Протокол за резултатите на учениците от VII и XII клас от областния кръг на олимпиадата по История и цивилизация, които не се предлагат за участие в националния кръг - 2018


                                                                                                                                                         • Протокол на комисия за разглеждане и оценка на ученически творби за Национален конкурс "Бог е любов" - 2018


                                                                                                                                                          • Окончателни резултати след арбитраж националната комисия на олимпиадата по Гражданско образование - 2018 - 2018


                                                                                                                                                           • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по Физика - 2018


                                                                                                                                                            • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование - 2018


                                                                                                                                                             • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по Философия - 2018


                                                                                                                                                              • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по Химия и опазване на околната среда - 2018


                                                                                                                                                               • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по гражданско образование - 2018


                                                                                                                                                                • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация/история и цивилизации - 2018


                                                                                                                                                                 • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по география и икономика - 2018


                                                                                                                                                                  • Филмов фестивал за буктрейлъри


                                                                                                                                                                   • Регламент на регионален екологичен форум "Обичаме природата и участваме" посветен на Международния ден на водата - 22 март


                                                                                                                                                                    • Списък на учениците от област Разград, допуснати до областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация - 24.02.2018 година


                                                                                                                                                                     • Списък на учениците от област Разград, допуснати до областния кръг на олимпиадата по география и икономика - 25.02.2018 година


                                                                                                                                                                      • Протокол с класираните за областния кръг на олимпиадата по Физика


                                                                                                                                                                       • Протокол с класираните за областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование


                                                                                                                                                                        • Протокол с класираните за областния кръг на олимпиадата по астрономия


                                                                                                                                                                         • Списък на допуснатите до областния кръг на олимпиадата по философия


                                                                                                                                                                          • Протокол с класираните за областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда


                                                                                                                                                                           • Писмо на МОН - Заплащане на възнаграждение за придобита професионална квалификационна степен.


                                                                                                                                                                            • Теми за олимпиадата по Астрономия за учебната 2017-2018 година


                                                                                                                                                                             • Цени за абонамент - изданията на Издателство „Аз-буки” – 2018 г.


                                                                                                                                                                              • Абонамент за изданията на Издателство „Аз-буки” – 2018 г.


                                                                                                                                                                               • Регламент на национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов" - 2017/2018                                                                                                                                                                                • Информация за свободните места, прием на ученици в IX клас за учебната 2017/2018 година


                                                                                                                                                                                 • Информация за свободните места след трети етап /III-то класиране/ на класиране,прием на ученици в VIII клас, след завършен успешно VII клас за учебната 2017/2018 година


                                                                                                                                                                                  • РЕЗУЛТАТИ ОТ III КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС


                                                                                                                                                                                   • Изпълнение на Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции са публикувани следните приложения:

                                                                                                                                                                                   • Списък на лицензираните доставчици на социални услуги - Държавна агенция закрила на детето

                                                                                                                                                                                   • Информация за социалните услуги в общоността за децата

                                                                                                                                                                                   • Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации                                                                                                                                                                                    • Информация за подаване на заявления за трето класиране, след завършен VII клас, прием в държавните и общински училища за учебната 2017/2018 година, списък със свободни места за кандидастване


                                                                                                                                                                                     • покана за VІI Научно-образователен форум "СЪВРЕМЕННИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО", който ще се проведе на 10 и 11 ноември 2016 г. в Софийски университет "Св.Кл.Охридски" - Департамент за информация и усъвършенстване на учители, град София.


                                                                                                                                                                                      • ГОТОВИ СА РЕЗУЛТАТИTE ОТ ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС. Списъкът е актуализиран с данни за 2-ро класиране. Ако нямате ред за даден етап на класиране означава, че не сте класиран на този етап.

                                                                                                                                                                                      • Информация за максимален и минимален бал по паралелки, брой класирани ученици за прием след завършен 7 клас, след първо класиране

                                                                                                                                                                                      • Информация след I-ви етап на класиране                                                                                                                                                                                       • Информация за подаване на заявления за първо класиране, след завършен VII клас, прием в държавните и общински училища за учебната 2017/2018 година


                                                                                                                                                                                        • МОН публикува резултатите от Държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2017 г.                                                                                                                                                                                         • МОН публикува резултатите от НВО след VII клас
                                                                                                                                                                                         • Статистика за разпределение на точки НВО 7 клас, 2017 година
                                                                                                                                                                                         • Статистика за успеваемост по полове и изпити НВО 7 клас, 2017 година


                                                                                                                                                                                          • Регламент на Национален туристически поход "По стъпките на Ботевата чета"Козлодуй - Околчица"", 27 май 2017 г.


                                                                                                                                                                                           • На 18.03.2017 година от 11 часа ще се проведе областния кръг на международното математическо състезание "Европейско кенгуру". Домакин на състезанието е ППМГ "Акад. Никола Обрешков" гр. Разград. Участието на учениците от IV клас е без такса за правоучастие.
                                                                                                                                                                                           • Заявки се приемат до 12 часа на 08.03.2017 година в училището домакин.


                                                                                                                                                                                            • 03.02.2017 г. Десето издание на социално-образователен проект "1000 стипендии" на Фондация "Комунитас"
                                                                                                                                                                                            • Връзка към страницата на проект "1000 стипендии"


                                                                                                                                                                                             • 31.01.2017 г. ОБЯВА за свободно място за длъжността "учител" по английски език (с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по български език и литература) - 1 място за учебната 2016/2017 година


                                                                                                                                                                                              • Информация за проектни предложения за иновативно училище


                                                                                                                                                                                               • Информация за 12 и 13 януари 2017 г - неучебни дни.
                                                                                                                                                                                               • Заповед на Министъра на образованието и науката за 12 и 13 януари 2017 г - неучебни дни.


                                                                                                                                                                                               • АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВЕНИ ОТ КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ НЕУЧЕБНИ ДНИ ПРЕДВИД МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ, КАКТО СЛЕДВА:

                                                                                                                                                                                                10.01.2017 г. - Актуализирана е информацията - 11 януари е неучебен ден за всички училища от област Разград                                                                                                                                                                                                Община Разград - 09 и 10 януари 2017 г. /понеделник и вторник/ + 11 януари 2017 г. /сряда/

                                                                                                                                                                                                Община Лозница - 09 и 10 януари 2017 г. /понеделник и вторник/ + 11 януари 2017 г. /сряда/

                                                                                                                                                                                                Община Цар Калоян - 09 и 10 януари 2017 г. /понеделник и вторник/ + 11 януари 2017 г. /сряда/

                                                                                                                                                                                                Община Самуил - 09 и 10 януари 2017 г. /понеделник и вторник/ + 11 януари 2017 г. /сряда/

                                                                                                                                                                                                Община Завет - 09 и 10 януари 2017 г. /понеделник и вторник/ + 11 ануари 2017 г. /сряда/

                                                                                                                                                                                                Община Кубрат - 09 и 10 януари 2017 г. /понеделник и вторник/ + 11 януари 2017 г. /сряда/

                                                                                                                                                                                                Община Исперих - 09, 10 и 11 януари 2017 г. /понеделник, вторник и сряда/                                                                                                                                                                                                Дати за олимпиадите предвидени за 09 и 10 януари ше бъдат определени допълнително                                                                                                                                                                                                • МОН ОБЯВЯВА 5 И 6 ЯНУАРИ ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА. За допълнителна информация щракнете на текста.


                                                                                                                                                                                                 • Формуляр за попълване от училищата в страната, които ще кандидатстват за включване в Списъка на иновативните училища чрез подаване на проекти за иновации до 31.01.2017 г. - кандидатстване по електронен път.
                                                                                                                                                                                                 • Насоки за кандидатстване за иновативно училище
                                                                                                                                                                                                 • Връзка към статия на интернет страницата на МОН


                                                                                                                                                                                                  • Теми за олимпиадата по Астрономия за учебната 2016-2017 година


                                                                                                                                                                                                   • ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ВИЦЕПРЕМИЕРА И МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МЕГЛЕНА КУНЕВА ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ                                                                                                                                                                                                    • Регламент на национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов" - 2017                                                                                                                                                                                                     • Проект "Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование - BU 222


                                                                                                                                                                                                      • Национална седмица на четенето 10-14 октомври 2016 година


                                                                                                                                                                                                       • Конкурс за заемане на длъжността "директор" на Българското средно училище "Христо Ботев", гр. Братислава, Словашка република


                                                                                                                                                                                                        • Конкурс за заемане на длъжността "директор" на Българското средно училище "Д-р Петър Берон", гр. Прага, Чешка република


                                                                                                                                                                                                         • 1.Свободно работно място за длъжността "учител" по английски език (с допълване на нормата за задължителната преподавателска заетост с часове по български език и литература) - 1 място; 2. Свободно работно място за длъжността "учител" по история и цивилизация - 1 място
                                                                                                                                                                                                          • Нов Български университет в партньорство с УНИЦЕФ в България организират на 28 и 29 септември в гр. София конференция на тема „Ранно детско развитие: наука и практика“. Конференцията има за цел да събере учени и специалисти от различни области, работещи с деца в ранна детска възраст, и да даде възможност за обсъждане на научно-изследователските и практически аспекти на развитието в ранното детство у нас. Тематичните сесии разглеждат теми като ролята на средата като общност и семейство за ранно детско развитие, оценка на детското развитие, нарушения в развитието, психично здраве на бебето и малкото дете, образованието в ранното детство, оценка на въздействието от програми за ранно детско развитие, политики за ранно детско развитие. За регистрация и повече информация натиснете тук: Конференции - Когнитивна наука и психология - Нов български университет.

                                                                                                                                                                                                           Краен срок за подаване на абстракт на доклад: 7 септември, 2016 г.                                                                                                                                                                                                           • Информация за свободните места след III (трето) класиране, прием след VII клас за учебната 2016/2017 учебна година, област Разград


                                                                                                                                                                                                            • Информация за реализирания прием и свободните места след трето класиране на прием след завършено основно образование за учебната 2016/2017 година


                                                                                                                                                                                                             • Уважаеми ученици, уважаеми родители,

                                                                                                                                                                                                              На 15.07.2016 г. ще бъдат обявени резултатите от III-то класиране на учениците, след положени изпити след VII клас. Резултатите могат да се проверят на адрес http://7klas.mon.bg по следните наичини:

                                                                                                                                                                                                             • когато учениците кандидатстват в региона, в който са полагали изпитите – проверката на класирането ще се извършва по ЕГН и входящ номер;
                                                                                                                                                                                                             • когато учениците кандидатстват в друг регион, в който не са полагали изпити – проверката на класирането ще се извършва по ЕГН и избор на регион;
                                                                                                                                                                                                             • В сградата на РИО-Разград, в присъствието на ученика и представен документ за самоличност в стаи 101, 302, 304.

                                                                                                                                                                                                              От 18 до 19 юли 2016 г. /включително/ - записване на приетите ученици на трети етап класиране в училището, в което са класирани
                                                                                                                                                                                                             • Информация за свободните места за III (трето) класиране, прием след VII клас за учебната 2016/2017 учебна година, област Разград
                                                                                                                                                                                                              • Информация подаване на заявления за участие в III (трето) класиране, прием след VII клас за учебната 2016/2017 учебна година, област Разград


                                                                                                                                                                                                               • 08.07.2016 г. Провеждане на конкурси за длъжността „директор" на общински и държавни училища в област Разград
                                                                                                                                                                                                               • 08.07.2016 г. СПИСЪК на допуснатите до конкурс кандидати за длъжността „директор" на общинско училище в област Разград


                                                                                                                                                                                                                • Новини от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)


                                                                                                                                                                                                                 • Предстоящи семинари по програма BG09 "Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство"

                                                                                                                                                                                                                 • Информация за семинара
                                                                                                                                                                                                                 • Формуляр за регистрация
                                                                                                                                                                                                                 • Програма
                                                                                                                                                                                                                  • Информация за второ класиране на прием след VII клас за учебната 2016/2017 учебна година, област Разград


                                                                                                                                                                                                                   • Информация за първо класиране на прием след VII клас за учебната 2016/2017 учебна година, област Разград


                                                                                                                                                                                                                    • Информация за подаване на заявления за първо класиране, след завършен VII клас, прием в държавните и общински училища за учебната 2016/2017 година


                                                                                                                                                                                                                     • Проверка на резултати от Държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2016 година


                                                                                                                                                                                                                      • Проверка на оценки от Национално външно оценяване по Български език и литература и Математика, 2016 година
                                                                                                                                                                                                                        • 06.06.2016 г. Статистики от Национално външно оценяване в VII клас, 2016 година:
                                                                                                                                                                                                                        • Български език и литература - кратка
                                                                                                                                                                                                                        • Български език и литература - разширена
                                                                                                                                                                                                                        • Математика - кратка
                                                                                                                                                                                                                        • Математика - разширена
                                                                                                                                                                                                                        • Обща - кратка
                                                                                                                                                                                                                        • Обща - разширена
                                                                                                                                                                                                                          • 02.06.2016 г. KОНКУРС за длъжността „директор" на общинско училище в област Разград
                                                                                                                                                                                                                          • 02.06.2016 г. KОНКУРС за длъжността „директор" на държавно училище в област Разград


                                                                                                                                                                                                                           • Обявяването на резултатите от Национално външно оценяване по Български език и литература и Математика в цялата страна ще стане едновременно на 03 юни 2016.
                                                                                                                                                                                                                           • Всеки ученик ще може да направи проверка на своите оценки с ЕГН и входящ номер - тук


                                                                                                                                                                                                                            • 25 МАЙ ЩЕ Е НЕУЧЕБЕН ДЕН


                                                                                                                                                                                                                             • 14 МАЙ ЩЕ Е УЧЕБЕН ДЕН, НА 19 МАЙ УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ СПОРТУВАТ


                                                                                                                                                                                                                              • 21.04.2016 г. Ромски образователен фонд, стипендиантска програма


                                                                                                                                                                                                                               • 06.04.2016 г. Резултати от областен кръг на олимпиада по техническо чертане - 2016


                                                                                                                                                                                                                                • 31.03.2016 г. Теми за обучения на педагогически специалисти


                                                                                                                                                                                                                                 • 28.03.2016 г. 70-ти Национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй - Околчица


                                                                                                                                                                                                                                  • 23.03.2016 г. Протокол с класираните творби за национален журналистически конкурс "Григор Попов"


                                                                                                                                                                                                                                   • 22.03.2016 г. Протокол № 2 с резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация


                                                                                                                                                                                                                                    • 17.03.2016 г. Конкурс „Моето училище е най-хубавото“


                                                                                                                                                                                                                                     • 17.03.2016 г. Протокол № 2 с резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по физика


                                                                                                                                                                                                                                      • 16.03.2016 г. Протокол за явилите се ученици и техните резултати от областните кръгове на олимпиадите по чужд език - руски език, испански език и немски език


                                                                                                                                                                                                                                       • 14.03.2016 г. Протокол №2 за резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по български език и литература
                                                                                                                                                                                                                                       • 14.03.2016 г. Ученици от VII клас, допуснати до националния кръг на олимпиадата по Български език и литература, 2016 г.


                                                                                                                                                                                                                                        • 12.03.2016 г. Протокол № 1 с резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование


                                                                                                                                                                                                                                         • 11.03.2016 г. Протокол № 2 с резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по гражданско образование


                                                                                                                                                                                                                                          • 11.03.2016 г. Протокол № 2 с резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по философия


                                                                                                                                                                                                                                           • 09.03.2016 г. XIX Международен конкурс за училищните медии


                                                                                                                                                                                                                                            • 09.03.2016 г. Протокол №1 за резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда
                                                                                                                                                                                                                                            • 09.03.2016 г. ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ от арбитражния преглед на писмените работи на учениците, предложени от областните комисии за участие в националния кръг на XLVII олимпиада по химия и опазване на околната среда - 2016 г.


                                                                                                                                                                                                                                             • 08.03.2016 г.Протокол № 2 с резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по география и икономика


                                                                                                                                                                                                                                              • 07.03.2016 Стартиране на проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование"


                                                                                                                                                                                                                                               • 07.03.2016 Резултати от областния кръг на състезание "Ключът на музиката"


                                                                                                                                                                                                                                                • 07.03.2016 Резултати от областния кръг на олимпиадата "Знам и мога"


                                                                                                                                                                                                                                                 • 02.03.2016 Резултати от областния кръг на олимпиадата по английски език


                                                                                                                                                                                                                                                  • 01.03.2016 Резултати от областния кръг на олимпиадата по български език и литература


                                                                                                                                                                                                                                                   • 01.03.2016 г.Протокол № 1 с резултатите от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация


                                                                                                                                                                                                                                                    • 16.01.2016 г.Протокол № 1 с резултатите на учениците от V и VI клас от областен кръг на олимпиадата по география и икономика


                                                                                                                                                                                                                                                     • Проект 1000 стипендии
                                                                                                                                                                                                                                                     • Формуляри проект 1000 стипендии


                                                                                                                                                                                                                                                      • 13.02.2016 г. Материали за национално състезание по счетоводство - училищен кръг
                                                                                                                                                                                                                                                      • 15.02.2016 г. Ключ на национално състезание по счетоводство - училищен кръг


                                                                                                                                                                                                                                                       • Обяваване на процедура за подбор по документи за длъжностите "Ръководител" и "Кариерен консултант" в Център за кариерно ориентиране /ЦКО/ - Разград


                                                                                                                                                                                                                                                        • Списък на теми за квалификация на педагогическите специалист - Сдружение "Образование без граници - БГ2012"


                                                                                                                                                                                                                                                         • Теми за общински кръг на олимпиадата по Астрономия за учебната 2015-2016 година, регламент за организиране и провеждане на олимпиадата.


                                                                                                                                                                                                                                                          • Регламент на национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов"