РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

РАЗГРАД

адрес: Бул.„Бели Лом”, №40, п.к.21, e-mail: rio_razgrad@mbox.contact.bg

тел.: 084/ 61 11 17; факс: 084/ 66 09 34

БУЛСТАТ: 826009523-----------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО!

Уведомяваме Ви, че телефонните линии на РУО-Разград е възможно временно да не са активни.

Достъпен е факс телефон - 084/ 66 09 34

-----------------------------------------------------------------------------------------Работно време на РУО-Разград: 09:00 ч. - 17:30 ч., като звеното за административно обслужване на граждани е с непрекъсваем режим на работа в рамките на работното време

График на работното време за служителите с различно от определеното  Регионалните управления на образованието са териториални администрации към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование. Регионалните управления на образованието са юридически лица на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката със седалище - административния център на областта, на чиято територия осъществяват дейността си. Регионалните управления на образованието имат обикновен собствен печат, печат с изображение на държавния герб и идентификационен код по БУЛСТАТ. Регионалното управление на образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.

 • Удължаване на срока за кандидатстване по КП 33.18-2019
 • Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.18-2019 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства


  • Национален конкурс „Иноватори в образованието“ на Министерството на образованието и науката на тема „За учителите, които вдъхновяват“


   • Поздравителен адрес на Ангел Петков - началник на РУО-Разград за първия учебен ден - 16.09.2019 година


    • Свободни места след III-то класиране след VII клас. Документи за свободните места се подават до 10.09.2019 г. в училищата със свободни места - връзка тук


     • Обявено е III-то класиране след VII клас, записването е от 30 до 31 юли 2019 г. При неявяване на ученика за записване в училището, в което е класиран, същия губи мястото си. Учениците могат да проверят класирането в персоналния си профил след вход с входящ номер и код на адрес: https://priem.mon.bg - връзка тук


      • Информация за максималния и минималния бал по паралелки на III-то класиране - прием в VIII клас за учебната 2019/2020 година


       • Информация свободните места за III-то класиране в паралелките - прием в VIII клас за учебната 2019/2020 година


        • На вниманието на учениците, завършили VII клас - кандидатстване в VIII клас за учебната 2019/2020 г.


         • Информация за проведени обучения в област Разград по проект BG05M2OP001- 2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от оперативна програма „наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.


          • Обявено е II-ро класиране след VII клас, записването е до 22 юли 2019 г. При неявяване на ученика, същия губи мястото си, като в трето класиране участват паралелки само, в които има свободни места. Учениците могат да проверят класирането в персоналния си профил след вход с входящ номер и код на адрес: https://priem.mon.bg - връзка тук


           • Информация за максималния и минималния бал по паралелки на II-ро класиране - прием в VIII клас за учебната 2019/2020 година


            • Обява за участие в семинар-обучението в Йерусалим, организиран от Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста „Яд Вашем“ - тук


             • Първото класиране на учениците за прием в VIII клас в гимназиите вече е достъпно - тук


              • Информация за максималния и минималния бал по паралелки на I-во класиране - прием в VIII клас за учебната 2019/2020 година


               • Информация за броя класирани на първи етап ученици - прием в VIII клас за учебната 2019/2020 година


                • Статистика за успеваемост по полове и изпити - НВО 7 клас по БЕЛ и математика


                 • МОН публикува резултатите от НВО след VII клас, повече информация - тук


                  • МОН публикува резултатите от ДЗИ, повече информация - тук


                   • Поздравителен адрес на Ангел Петков - началник на РУО-Разград по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменостт


                    • График на дейностите на комисията за организация на дейностите в училищното образование. Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центрове за настаняване от семеен тип                     • Национални програми 2019 /препратка към страницата на МОН/                      • На 15 и 16 април 2019 г. в Общински културен център гр. Разград се проведе Панорама на средното образование, организирана от Регионално управление на образованието- Разград и Община Разград със съдействието на Сдружение “Местен бизнес” и Център за подкрепа на личностно развитие - Център за ученическо техническо и научно творчество, гр. Разград.                       • Резултати на явилите се ученици на пролетно математическо състезание за ученици в IV клас за учебната 2018/2019 година, област Разград                        • Проект на заповед за Държавния план-прием в област Разград за училищата по чл.142, ал.3, т.1 и т.5 от Закона за предучилищното и училищното образование за учебната 2019/2020 г. след завършен IV и VII клас

                        • За обсъждане и изпращане на предложения в срок до 29.04.2019 г. на email: rio_razgrad@mbox.contact.bg                          Кандидатстудентска борса 2019 – гр. Разград                          Регионално управление на образованието – Разград и Община Разград, съвместно с ЦПЛР – Център за ученическо техническо и научно творчество, гр. Разград организират на 26 и 27 март 2019 г. „Кандидатстудентска борса 2019“ . Целта на инициативата е кандидат-студентите и всички интересуващи се да получат актуална информация за възможностите за продължаване на образованието, условията за кандидатстване, обучението и реализацията след завършване на висше образование. В изложението ще участват 19 Висши училища от България. Откриването на Кандидатстудентска борса ще се състои на 26 март 2019 г. от 14 часа в Общински културен център, гр. Разград.

                         • Информация и програма                          • Протокол за резултатите на учениците от проверката и оценката на писмени работи от Областния кръг на Националната олимпиада „Знам и мога” за ученици от ІV клас, състоял се на 23.02.2019 г. в област Разград                           • Предложение за държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво за учебната 2019/2020 година, област Разград                            • Протоколи за резултаттие на явилите се ученици на областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2018/2019 година, област Разград                             • Регламент за провеждане нав 73-ти Национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета - Козлодуй-Околчица", 2019 г.

                             • Заявка за участие на ученическа група

                             • Заявка за участие на туристическа група/индивидуални пълнолетни лица                              • 30.01.2019 г. На вниманието на гражданите и директорите на училища:

                              • Уведомяваме Ви, че основание за преустановяване на учебния процес до 04 февруари 2019 г. /включително/ за училищата на територията на област Разград е Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки с изх. № ЗП-00-2/30.01.2019 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Разград, като компетентен орган по смисъла на чл. 105, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

                              • 25.01.2019 г. На вниманието на гражданите и директорите на училища:

                              • Уведомяваме Ви, че основание за преустановяване на учебния процес за периода 28 – 30 януари 2019 г. за училищата на територията на област Разград е Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки с изх. № ЗП-00-1/25.01.2019 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Разград, като компетентен орган по смисъла на чл. 105, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

                              • Заповед за преустановен учебен процес в 3 училища от община Завет - ОУ "Христо Ботев" - Острово, ОУ "Христо Ботев" - Веселец, ОУ "Васил Левски" - Сушево                               • Успешно приключени обучения на педагогически специалисти от област Разград по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката                                • Весели Коледни и Новогодишни празници!                                 • Списък на училищата от област Разград, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2019/2020 година в област Разград                                  • Проведено обучение тема „Иновативност и интерактивност. Приложение на интерактивни методи в съвременния образователен процес” Обучителна организация/университет: СУ „Св. Климент Охридски”, чрез ДИУУ Място на провеждане: ПГХТБТ „Мария Кюри”, гр. Разград, време на провеждане: 15.12.2018 г., 10:00 ч.                                   • Проведено обучение тема „Интерактивни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес“ Обучителна организация: РААБЕ България ЕООД - 16.12.2018 г. – 08.45 часа ПГ по транспорт и строителство „Христо Смирненски“, гр. Разград                                    • Провеждане на обучение на тема „Всеки ученик ще бъде отличник: практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност” - 01.12.2018 г.                                     • График за провеждане на обучения по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“                                      • Теми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия - 2018/2019 учебна година

                                      • V-VI клас
                                      • VII-VIII клас
                                      • IX-X клас
                                      • XI-XII клас


                                       • Регламент на национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов"                                        • ПРОГРАМА - Дейности организирани от Професионалните гимназии в област Разград, във връзка с провеждането на „Седмица на професионалните умения в България – 19-25 ноември 2018 г.“


                                         • Изпълнение на дейности по проект Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти


                                          • Поздравителен адрес на Ангел Петков - началник на РУО-Разград по повод 1 ноември - Ден на народните будители


                                           • Поздравителен адрес на Ангел Петков - началник на РУО-Разград по повод Международния ден учителя - 05.10.2018 година


                                            • Регламент за организиране и провеждане на Национален литературно-исторически конкурс за написване есе на тема: “160 ГОДИНИ БОЛГРАДСКА ГИМНАЗИЯ – ИЗВОР НА РОДОЛЮБИЕ“


                                             • Списък на паралелките за свободните места след трето класиране, прием след VII клас за учебната 2018/2019 година. Свободните места след трето класиране се допълват от директора на училището, съгласно графика на МОН, в срок до 11.09.2018 г. /включително/. Вижте списъка от тук                                              • Всеки ученик може да провери класирането за прием след VII клас за учебната 2018/2019 година в профила си, след вход в системата с входящ номер и код от служебната бележка. Вход от тук                                               • Информация за свободни места за III-ти /трети/ етап на класиране - прием след VII клас
                                               • Информация за подаване на заявления за участие в III-ти етап на класиране - прием след VII клас


                                                • Всеки ученик може да провери класирането за прием след VII клас за учебната 2018/2019 година в профила си, след вход в системата с входящ номер и код от служебната бележка. Вход от тук

                                                • Информация за първо класиране - преди записване на учениците - тук                                                 • Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.17-2018


                                                  • Информация за подаване на заявления на ученици, завършили седми клас за участие в първи етап на класиране - прием след VII клас


                                                   • Статистика за успеваемост по полове и изпити на учениците положили изипити след 7 клас на Национално външно оценяване - 2018


                                                    • Всеки зрелостник може да провери резултата от положените Държавни зрелостни изпити в профила си, след вход в системата с входящ номер и код от служебната бележка. Вход от тук                                                     • Всеки ученик може да провери резултата от положените изпити - НВО в VII клас в профила си, след вход в сиситемата с входящ номер и код от служебната бележка. Вход от тук

                                                     • Допълнителна информация - тук                                                      • Статут за организиране и провеждане на национален ученически конкурс, посветен на 33-тия поход "По стъпките на Таньо Войвода"


                                                       • VI Есенен форум на директорите в системата на образованието /РААБЕ/


                                                        • Имаме удоволствието да Ви поканим на откриването на областната Панорама на средното образование, което ще се състои на 17 април 2018 г. от 15 часа в Спортната зала на Ученическа спортна школа „Руси Бухтев” – Разград. Организатор на събитието е Регионално управление на образованието – Разград, съвместно със Сдружение „Местен бизнес”, ЦПЛР – ЦУТНТ и Ученическа спортна школа. Целта на инициативата е да се представят профилите, специалностите и професиите, по които ще се осъществява прием след седми клас за учебната 2018/2019 година. Предвидено е Панорамата да бъде посетена по график от ученици от основните училища в региона. - виж афиша


                                                        • Протокол с резултатите от областния кръг на олимпиадата по техническо чертане - 2018


                                                         • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по Английски език - 2018


                                                          • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по Испански език - 2018


                                                           • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по Немски език - 2018


                                                            • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по Руски език - 2018


                                                             • Протокол за резултатите на явилите се ученици на Пролетно математическо състезание - 4 клас за учебната 2017/2018 г.


                                                              • Протокол за резултатите на учениците от VII, VIII, IX, X, XI и XII клас от областния кръг на олимпиадата по География и икономика, които не се предлагат за участие в националния кръг - 2018


                                                               • Протокол за резултатите на учениците от VII и XII клас от областния кръг на олимпиадата по История и цивилизация, които не се предлагат за участие в националния кръг - 2018


                                                                • Протокол на комисия за разглеждане и оценка на ученически творби за Национален конкурс "Бог е любов" - 2018


                                                                 • Окончателни резултати след арбитраж националната комисия на олимпиадата по Гражданско образование - 2018 - 2018


                                                                  • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по Физика - 2018


                                                                   • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование - 2018


                                                                    • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по Философия - 2018


                                                                     • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по Химия и опазване на околната среда - 2018


                                                                      • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по гражданско образование - 2018


                                                                       • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация/история и цивилизации - 2018


                                                                        • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по география и икономика - 2018


                                                                         • Филмов фестивал за буктрейлъри


                                                                          • Регламент на регионален екологичен форум "Обичаме природата и участваме" посветен на Международния ден на водата - 22 март


                                                                           • Списък на учениците от област Разград, допуснати до областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация - 24.02.2018 година


                                                                            • Списък на учениците от област Разград, допуснати до областния кръг на олимпиадата по география и икономика - 25.02.2018 година


                                                                             • Протокол с класираните за областния кръг на олимпиадата по Физика


                                                                              • Протокол с класираните за областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование


                                                                               • Протокол с класираните за областния кръг на олимпиадата по астрономия


                                                                                • Списък на допуснатите до областния кръг на олимпиадата по философия


                                                                                 • Протокол с класираните за областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда


                                                                                  • Писмо на МОН - Заплащане на възнаграждение за придобита професионална квалификационна степен.


                                                                                   • Теми за олимпиадата по Астрономия за учебната 2017-2018 година


                                                                                    • Цени за абонамент - изданията на Издателство „Аз-буки” – 2018 г.


                                                                                     • Абонамент за изданията на Издателство „Аз-буки” – 2018 г.


                                                                                      • Регламент на национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов" - 2017/2018                                                                                       • Информация за свободните места, прием на ученици в IX клас за учебната 2017/2018 година


                                                                                        • Информация за свободните места след трети етап /III-то класиране/ на класиране,прием на ученици в VIII клас, след завършен успешно VII клас за учебната 2017/2018 година


                                                                                         • РЕЗУЛТАТИ ОТ III КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС


                                                                                          • Изпълнение на Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции са публикувани следните приложения:

                                                                                          • Списък на лицензираните доставчици на социални услуги - Държавна агенция закрила на детето

                                                                                          • Информация за социалните услуги в общоността за децата

                                                                                          • Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации                                                                                           • Информация за подаване на заявления за трето класиране, след завършен VII клас, прием в държавните и общински училища за учебната 2017/2018 година, списък със свободни места за кандидастване


                                                                                            • покана за VІI Научно-образователен форум "СЪВРЕМЕННИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО", който ще се проведе на 10 и 11 ноември 2016 г. в Софийски университет "Св.Кл.Охридски" - Департамент за информация и усъвършенстване на учители, град София.


                                                                                             • ГОТОВИ СА РЕЗУЛТАТИTE ОТ ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС. Списъкът е актуализиран с данни за 2-ро класиране. Ако нямате ред за даден етап на класиране означава, че не сте класиран на този етап.

                                                                                             • Информация за максимален и минимален бал по паралелки, брой класирани ученици за прием след завършен 7 клас, след първо класиране

                                                                                             • Информация след I-ви етап на класиране                                                                                              • Информация за подаване на заявления за първо класиране, след завършен VII клас, прием в държавните и общински училища за учебната 2017/2018 година


                                                                                               • МОН публикува резултатите от Държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2017 г.                                                                                                • МОН публикува резултатите от НВО след VII клас
                                                                                                • Статистика за разпределение на точки НВО 7 клас, 2017 година
                                                                                                • Статистика за успеваемост по полове и изпити НВО 7 клас, 2017 година


                                                                                                 • Регламент на Национален туристически поход "По стъпките на Ботевата чета"Козлодуй - Околчица"", 27 май 2017 г.


                                                                                                  • На 18.03.2017 година от 11 часа ще се проведе областния кръг на международното математическо състезание "Европейско кенгуру". Домакин на състезанието е ППМГ "Акад. Никола Обрешков" гр. Разград. Участието на учениците от IV клас е без такса за правоучастие.
                                                                                                  • Заявки се приемат до 12 часа на 08.03.2017 година в училището домакин.


                                                                                                   • 03.02.2017 г. Десето издание на социално-образователен проект "1000 стипендии" на Фондация "Комунитас"
                                                                                                   • Връзка към страницата на проект "1000 стипендии"


                                                                                                    • 31.01.2017 г. ОБЯВА за свободно място за длъжността "учител" по английски език (с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по български език и литература) - 1 място за учебната 2016/2017 година


                                                                                                     • Информация за проектни предложения за иновативно училище


                                                                                                      • Информация за 12 и 13 януари 2017 г - неучебни дни.
                                                                                                      • Заповед на Министъра на образованието и науката за 12 и 13 януари 2017 г - неучебни дни.


                                                                                                      • АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВЕНИ ОТ КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ НЕУЧЕБНИ ДНИ ПРЕДВИД МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ, КАКТО СЛЕДВА:

                                                                                                       10.01.2017 г. - Актуализирана е информацията - 11 януари е неучебен ден за всички училища от област Разград                                                                                                       Община Разград - 09 и 10 януари 2017 г. /понеделник и вторник/ + 11 януари 2017 г. /сряда/

                                                                                                       Община Лозница - 09 и 10 януари 2017 г. /понеделник и вторник/ + 11 януари 2017 г. /сряда/

                                                                                                       Община Цар Калоян - 09 и 10 януари 2017 г. /понеделник и вторник/ + 11 януари 2017 г. /сряда/

                                                                                                       Община Самуил - 09 и 10 януари 2017 г. /понеделник и вторник/ + 11 януари 2017 г. /сряда/

                                                                                                       Община Завет - 09 и 10 януари 2017 г. /понеделник и вторник/ + 11 ануари 2017 г. /сряда/

                                                                                                       Община Кубрат - 09 и 10 януари 2017 г. /понеделник и вторник/ + 11 януари 2017 г. /сряда/

                                                                                                       Община Исперих - 09, 10 и 11 януари 2017 г. /понеделник, вторник и сряда/                                                                                                       Дати за олимпиадите предвидени за 09 и 10 януари ше бъдат определени допълнително                                                                                                       • МОН ОБЯВЯВА 5 И 6 ЯНУАРИ ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА. За допълнителна информация щракнете на текста.


                                                                                                        • Формуляр за попълване от училищата в страната, които ще кандидатстват за включване в Списъка на иновативните училища чрез подаване на проекти за иновации до 31.01.2017 г. - кандидатстване по електронен път.
                                                                                                        • Насоки за кандидатстване за иновативно училище
                                                                                                        • Връзка към статия на интернет страницата на МОН


                                                                                                         • Теми за олимпиадата по Астрономия за учебната 2016-2017 година


                                                                                                          • ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ВИЦЕПРЕМИЕРА И МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МЕГЛЕНА КУНЕВА ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ                                                                                                           • Регламент на национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов" - 2017                                                                                                            • Проект "Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование - BU 222


                                                                                                             • Национална седмица на четенето 10-14 октомври 2016 година


                                                                                                              • Конкурс за заемане на длъжността "директор" на Българското средно училище "Христо Ботев", гр. Братислава, Словашка република


                                                                                                               • Конкурс за заемане на длъжността "директор" на Българското средно училище "Д-р Петър Берон", гр. Прага, Чешка република


                                                                                                                • 1.Свободно работно място за длъжността "учител" по английски език (с допълване на нормата за задължителната преподавателска заетост с часове по български език и литература) - 1 място; 2. Свободно работно място за длъжността "учител" по история и цивилизация - 1 място
                                                                                                                 • Нов Български университет в партньорство с УНИЦЕФ в България организират на 28 и 29 септември в гр. София конференция на тема „Ранно детско развитие: наука и практика“. Конференцията има за цел да събере учени и специалисти от различни области, работещи с деца в ранна детска възраст, и да даде възможност за обсъждане на научно-изследователските и практически аспекти на развитието в ранното детство у нас. Тематичните сесии разглеждат теми като ролята на средата като общност и семейство за ранно детско развитие, оценка на детското развитие, нарушения в развитието, психично здраве на бебето и малкото дете, образованието в ранното детство, оценка на въздействието от програми за ранно детско развитие, политики за ранно детско развитие. За регистрация и повече информация натиснете тук: Конференции - Когнитивна наука и психология - Нов български университет.

                                                                                                                  Краен срок за подаване на абстракт на доклад: 7 септември, 2016 г.                                                                                                                  • Информация за свободните места след III (трето) класиране, прием след VII клас за учебната 2016/2017 учебна година, област Разград


                                                                                                                   • Информация за реализирания прием и свободните места след трето класиране на прием след завършено основно образование за учебната 2016/2017 година


                                                                                                                    • Уважаеми ученици, уважаеми родители,

                                                                                                                     На 15.07.2016 г. ще бъдат обявени резултатите от III-то класиране на учениците, след положени изпити след VII клас. Резултатите могат да се проверят на адрес http://7klas.mon.bg по следните наичини:

                                                                                                                    • когато учениците кандидатстват в региона, в който са полагали изпитите – проверката на класирането ще се извършва по ЕГН и входящ номер;
                                                                                                                    • когато учениците кандидатстват в друг регион, в който не са полагали изпити – проверката на класирането ще се извършва по ЕГН и избор на регион;
                                                                                                                    • В сградата на РИО-Разград, в присъствието на ученика и представен документ за самоличност в стаи 101, 302, 304.

                                                                                                                     От 18 до 19 юли 2016 г. /включително/ - записване на приетите ученици на трети етап класиране в училището, в което са класирани
                                                                                                                    • Информация за свободните места за III (трето) класиране, прием след VII клас за учебната 2016/2017 учебна година, област Разград
                                                                                                                     • Информация подаване на заявления за участие в III (трето) класиране, прием след VII клас за учебната 2016/2017 учебна година, област Разград


                                                                                                                      • 08.07.2016 г. Провеждане на конкурси за длъжността „директор" на общински и държавни училища в област Разград
                                                                                                                      • 08.07.2016 г. СПИСЪК на допуснатите до конкурс кандидати за длъжността „директор" на общинско училище в област Разград


                                                                                                                       • Новини от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)


                                                                                                                        • Предстоящи семинари по програма BG09 "Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство"

                                                                                                                        • Информация за семинара
                                                                                                                        • Формуляр за регистрация
                                                                                                                        • Програма
                                                                                                                         • Информация за второ класиране на прием след VII клас за учебната 2016/2017 учебна година, област Разград


                                                                                                                          • Информация за първо класиране на прием след VII клас за учебната 2016/2017 учебна година, област Разград


                                                                                                                           • Информация за подаване на заявления за първо класиране, след завършен VII клас, прием в държавните и общински училища за учебната 2016/2017 година


                                                                                                                            • Проверка на резултати от Държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2016 година


                                                                                                                             • Проверка на оценки от Национално външно оценяване по Български език и литература и Математика, 2016 година
                                                                                                                               • 06.06.2016 г. Статистики от Национално външно оценяване в VII клас, 2016 година:
                                                                                                                               • Български език и литература - кратка
                                                                                                                               • Български език и литература - разширена
                                                                                                                               • Математика - кратка
                                                                                                                               • Математика - разширена
                                                                                                                               • Обща - кратка
                                                                                                                               • Обща - разширена
                                                                                                                                 • 02.06.2016 г. KОНКУРС за длъжността „директор" на общинско училище в област Разград
                                                                                                                                 • 02.06.2016 г. KОНКУРС за длъжността „директор" на държавно училище в област Разград


                                                                                                                                  • Обявяването на резултатите от Национално външно оценяване по Български език и литература и Математика в цялата страна ще стане едновременно на 03 юни 2016.
                                                                                                                                  • Всеки ученик ще може да направи проверка на своите оценки с ЕГН и входящ номер - тук


                                                                                                                                   • 25 МАЙ ЩЕ Е НЕУЧЕБЕН ДЕН


                                                                                                                                    • 14 МАЙ ЩЕ Е УЧЕБЕН ДЕН, НА 19 МАЙ УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ СПОРТУВАТ


                                                                                                                                     • 21.04.2016 г. Ромски образователен фонд, стипендиантска програма


                                                                                                                                      • 06.04.2016 г. Резултати от областен кръг на олимпиада по техническо чертане - 2016


                                                                                                                                       • 31.03.2016 г. Теми за обучения на педагогически специалисти


                                                                                                                                        • 28.03.2016 г. 70-ти Национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй - Околчица


                                                                                                                                         • 23.03.2016 г. Протокол с класираните творби за национален журналистически конкурс "Григор Попов"


                                                                                                                                          • 22.03.2016 г. Протокол № 2 с резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация


                                                                                                                                           • 17.03.2016 г. Конкурс „Моето училище е най-хубавото“


                                                                                                                                            • 17.03.2016 г. Протокол № 2 с резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по физика


                                                                                                                                             • 16.03.2016 г. Протокол за явилите се ученици и техните резултати от областните кръгове на олимпиадите по чужд език - руски език, испански език и немски език


                                                                                                                                              • 14.03.2016 г. Протокол №2 за резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по български език и литература
                                                                                                                                              • 14.03.2016 г. Ученици от VII клас, допуснати до националния кръг на олимпиадата по Български език и литература, 2016 г.


                                                                                                                                               • 12.03.2016 г. Протокол № 1 с резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование


                                                                                                                                                • 11.03.2016 г. Протокол № 2 с резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по гражданско образование


                                                                                                                                                 • 11.03.2016 г. Протокол № 2 с резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по философия


                                                                                                                                                  • 09.03.2016 г. XIX Международен конкурс за училищните медии


                                                                                                                                                   • 09.03.2016 г. Протокол №1 за резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда
                                                                                                                                                   • 09.03.2016 г. ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ от арбитражния преглед на писмените работи на учениците, предложени от областните комисии за участие в националния кръг на XLVII олимпиада по химия и опазване на околната среда - 2016 г.


                                                                                                                                                    • 08.03.2016 г.Протокол № 2 с резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по география и икономика


                                                                                                                                                     • 07.03.2016 Стартиране на проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование"


                                                                                                                                                      • 07.03.2016 Резултати от областния кръг на състезание "Ключът на музиката"


                                                                                                                                                       • 07.03.2016 Резултати от областния кръг на олимпиадата "Знам и мога"


                                                                                                                                                        • 02.03.2016 Резултати от областния кръг на олимпиадата по английски език


                                                                                                                                                         • 01.03.2016 Резултати от областния кръг на олимпиадата по български език и литература


                                                                                                                                                          • 01.03.2016 г.Протокол № 1 с резултатите от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация


                                                                                                                                                           • 16.01.2016 г.Протокол № 1 с резултатите на учениците от V и VI клас от областен кръг на олимпиадата по география и икономика


                                                                                                                                                            • Проект 1000 стипендии
                                                                                                                                                            • Формуляри проект 1000 стипендии


                                                                                                                                                             • 13.02.2016 г. Материали за национално състезание по счетоводство - училищен кръг
                                                                                                                                                             • 15.02.2016 г. Ключ на национално състезание по счетоводство - училищен кръг


                                                                                                                                                              • Обяваване на процедура за подбор по документи за длъжностите "Ръководител" и "Кариерен консултант" в Център за кариерно ориентиране /ЦКО/ - Разград


                                                                                                                                                               • Списък на теми за квалификация на педагогическите специалист - Сдружение "Образование без граници - БГ2012"


                                                                                                                                                                • Теми за общински кръг на олимпиадата по Астрономия за учебната 2015-2016 година, регламент за организиране и провеждане на олимпиадата.


                                                                                                                                                                 • Регламент на национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов"