РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАДИнформация за прием след VII клас за учебната 2021/2022 година

 • Заповед за Държавен план-прием за учебната 2021/2022 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища от област Разград
   • Заповед за Държавен план-прием за учебната 2021/2022 година в училища с национално значение
     • Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
       • Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища
        • Целеви стойности
         • Приложение № 1 - STEM професии и профили /на отделни работни листи/
          • СПИСЪК на неспециализираните училищата в област Разград, които ще извършват държавен план-прием в осми клас за учебната 2021-2022 година