НАЧАЛНИК НА РУО - РАЗГРАД

АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ

тел. 084/61 11 17, ФАКС 084/66 09 34

angel.petkov@ruo.mon.bg

Приемно време на началника на РУО-Разград: четвъртък от 14:00 ч. до 16:00 ч.Началникът на регионалното управление на образованието:

 • 1. провежда държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование на територията на съответната област;
 • 2. планира, организира и контролира дейността на РУО;
 • 3. разпорежда се с финансовите средства на РУО в съответствие с действащата нормативна уредба и организира публикуването на утвърдения бюджет на интернет страницата на РУО;
 • 4. утвърждава правила за вътрешния ред на РУО;
 • 5. съдейства за осигуряване на условия за функциониране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на областта;
 • 6. координира взаимодействието между институциите в системата на предучилищното и училищното образование, териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, ръководствата на регионалните структури на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите;
 • 7. контролира спазването на държавните образователни стандарти, на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и на други нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование от институциите на територията на съответната област;
 • 8. организира осъществяването на методическа подкрепа за изпълнение на насоките на Националния инспекторат по образованието;
 • 9. организира изпълнение на държавната политика, свързана с квалификацията на педагогическите специалисти на територията на съответната област, като планира, координира и контролира дейности за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на регионално ниво;
 • 10. подпомага и координира изпълнението на областни и национални стратегии, имащи отношение към предучилищното и училищното образование;
 • 11. координира, контролира и/или участва в изпълнението на национални програми на Министерството на образованието и науката (МОН) за развитие на образованието;
 • 12. осигурява дейностите по изпълнение и/или управление на проекти или програми, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции, с бенефициент - МОН, или на РУО;
 • 13. утвърждава и/или съгласува документацията на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за които това е определено в ЗПУО и държавните образователни стандарти;
 • 14. организира и контролира дейностите по изготвяне на предложението на областта за държавния и за допълнителния държавен план-прием, съгласуването им с финансиращия орган, утвърждаването и тяхното изпълнение;
 • 15. утвърждава за всяка година държавния план-прием за училищата по чл. 142, ал. 3, т. 1 и 5 ЗПУО и контролира изпълнението му;
 • 16. утвърждава за всяка година допълнителния държавен план-прием за училищата по чл. 142, ал. 3, т. 1 ЗПУО;
 • 17. дава становища до директорите на държавни институции в системата на предучилищното и училищното образование по проекти на документи за провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти или части от тях - публична държавна собственост, и по предложения за разпореждане с движими вещи - частна държавна собственост;
 • 18. издава заповеди за провеждане на търгове за отдаване под наем на управляваните от РУО имоти или части от имотите - държавна собственост, в съответствие със Закона за държавната собственост и правилника за неговото прилагане;
 • 19. организира, координира и контролира на областно ниво провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания;
 • 20. координира и контролира дейностите, свързани с приобщаващото образование в институциите в системата на предучилищното и училищното образование в областта;
 • 21. уведомява министъра на образованието и науката за готовността и възникналите проблеми по откриването на учебната година, осигуреността на отоплителния сезон, санитарно-хигиенните условия и ресурсната обезпеченост в образователните институции в областта;
 • 22. предоставя на министъра на образованието и науката мотивирано становище по предложенията за откриване, промяна, преобразуване и закриване на държавни и общински училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и специализираните обслужващи звена, както и по предложенията на общините за включване на детски градини и училища в Списъка със защитени детски градини и защитени училища и в Списъка на средищните детски градини и училища;
 • 23. прави предложение до министъра на образованието и науката за закриване на духовните училища на територията на областта след извършване на проверка от РУО;
 • 24. при констатирани нарушения в дейността на частните детски градини и частните училища прави предложение до министъра на образованието и науката за заличаване или отписване от регистъра на институциите в системата на училищното и предучилищното образование;
 • 25. предлага на министъра на образованието и науката да командирова експерти от друго регионално управление на образованието за изпълнение на дейности, за които регионалното управление на образованието няма съответните експерти;
 • 26. уведомява министъра на образованието и науката за извършени дисциплинарни нарушения от държавните служители;
 • 27. обявява конкурси по реда на Кодекса на труда (КТ), определя реда на провеждането им, назначава комисия за организацията и провеждането на конкурсите за заемане на длъжността "директор" на общинските училища, на държавните неспециализирани училища, на държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми;
 • 28. сключва и прекратява трудовите договори с директорите на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, както и с директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми;
 • 29. сключва допълнителните споразумения към трудовите договори на директорите на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, на държавните и на общинските училища, на държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, както и с директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми; в случаи на изменение на работната им заплата допълнително споразумение се подписва след съгласуване с финансиращия орган, когато институцията не е на делегиран бюджет;
 • 30. разрешава ползването на отпуск на директорите на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на държавните и на общинските училища, на държавните неспециализирани училища, на държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, центровете за подкрепа за личностното развитие - самостоятелни ученически общежития, астрономически обсерватории и планетариуми и както и до 32 дни на държавните служители в РУО;
 • 31. сключва договори за временно изпълняване на длъжността "директор" при отсъствие за срок, по-дълъг от 60 календарни дни, на директорите на общинските и държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, както и с директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми;
 • 32. издава заповед за заместване при отсъствие на директорите на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми, за срок, по-малък от 60 календарни дни, при невъзможност за определяне и издаване на заповед от директора на институцията;
 • 33. командирова и одобрява писмен отчет за разходите за командировки на служителите от РУО, директорите на държавните и общинските неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелните ученически общежития, астрономическите обсерватории и планетариуми и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование;
 • 34. предлага на министъра на образованието и науката при необходимост да командирова в чужбина служители по служебно правоотношение от РУО и на директорите на държавните училища;
 • 35. определя училището и центъра за подкрепа за личностно развитие на територията на областта, на която се намира болницата, при настаняване на ученик в болница в случаите по чл. 111, ал. 5 ЗПУО;
 • 36. определя експертна комисия към РУО по чл. 67, ал. 2 и по чл. 112, ал. 6 и 7 ЗПУО;
 • 37. създава организация за ежемесечен контрол за обучаващите се по индивидуални учебни планове по чл. 95, ал. 1 ЗПУО;
 • 38. признава на педагогически специалисти повишаването на квалификация, извършвана от организации извън посочените в чл. 222, ал. 1 ЗПУО, чрез квалификационни кредити;
 • 39. определя представители на РУО за членове на атестационните комисии за детските градини, училищата, центровете за специална образователна подкрепа, центровете за подкрепа за личностно развитие и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование на територията на областта;
 • 40. по предложение на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование дава разрешение за организиране на изнесени групи и паралелки за подпомагане обучението на деца и ученици в център за специална образователна подкрепа или в социалните услуги в общността;
 • 41. определя представител от РУО за участие в работна група по разработването на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;
 • 42. съгласува изготвената от областния управител областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и годишните планове на дейностите за подкрепа за личностно развитие на общините;
 • 43. определя представители на РУО за членове на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;
 • 44. упражнява контрол върху дейността на изпълнителите по чл. 198, ал. 2 ЗПУО и на лицата по чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за социално подпомагане по отношение спазването на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование;
 • 45. взема решение в случаите на преместване на ученици от една паралелка в друга паралелка на същото или друго училище над утвърдения училищен, държавен или допълнителен прием, при липса на свободни места, съобразно мотивите и изискванията на нормативните актове;
 • 46. определя със заповед реда за продължаване на обучението на ученик с наложена санкция "преместване в друго училище";
 • 47. контролира отчитането от директорите на документи с фабрични номера и съпътстващата ги документация;
 • 48. координира и контролира дейностите във връзка с проверка и полагане на печат с изображение на държавен герб на документите, техните приложения и дубликати, издавани от частните и духовните училища при спазването на условията и по ред, определени с държавния образователен стандарт за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование;
 • 49. координира на областно ниво дейностите за извършване на оценяване на пригодността на учебниците в училище;
 • 50. контролира директорите на училищата за дейността им по опазване на учебниците, предоставени със срок на използване над една учебна година, и на учебниците, предоставени по реда на чл. 10, ал. 2 и 3 от ПМС № 79 от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти (ДВ, бр. 31 от 2016 г.);
 • 51. прави мотивирано предложение до министъра на образованието и науката за възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения с директорите на държавните училища към местата за лишаване от свобода, специалните училища, училищата, създадени по силата на международни договори;
 • 52. прави мотивирано предложение до министъра на отбраната за налагане на наказания на директорите на държавните детски градини, разкрити към Министерството на отбраната, а до кмета на общината - за директорите на общинските детски градини, на общинските центрове за подкрепа за личностно развитие;
 • 53. контролира методически и подпомага дейността на детските градини към Министерството на отбраната;
 • 54. отговаря за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в РУО;
 • 55. осъществява и други права и задължения, произтичащи от нормативни актове.


 • В изпълнение на своите правомощия началникът на РУО издава заповеди.