РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАД

ОТДЕЛ

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКА

ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ



Отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" осъществява изпълнението на основните функции и специфичните дейности на РУО, като:



  • 1. координира, организира, контролира и методически подпомага прилагането и изпълнението на законовите и подзаконовите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование, както и други нормативни и административни актове от страна на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на областта;
  • 2. съдейства за оптимизиране, функциониране и развитие на институциите от системата на предучилищното и училищното образование на територията на областта;
  • 3. идентифицира потребности, организира на областно ниво квалификационни и методически дейности за педагогическите специалисти и обобщава информация за квалификацията на педагогическите специалисти;
  • 4. подпомага координирането и взаимодействието между институциите от системата на предучилищното и училищното образование и взаимодействието им с териториалните органи на изпълнителната власт по отношение на достъпа и правото на качествено предучилищно и училищно образование;
  • 5. организира дейности по разработването и прилагането на областни, национални и общински стратегии и програми, имащи отношение към предучилищното и училищното образование;
  • 6. извършва дейности по изготвяне на предложението за областта за държавния план-прием и за допълнителния държавен план-прием, съгласуването им с финансиращия орган, утвърждаването и тяхното изпълнение;
  • 7. организира определените от нормативните актове дейности по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания;
  • 8. извършва дейности по организиране и провеждане на ученически състезания и олимпиади на регионално и национално ниво съобразно нормативните документи;
  • 9. подготвя и представя предложения до началника на РУО за откриване, преобразуване и закриване на държавни и общински училища, ЦСОП след извършване на проверка;
  • 10. изготвя отговори на постъпили жалби и сигнали в рамките на своята компетентност;
  • 11. осъществява дейности, свързани с насочване за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в специалните училища и в центровете за специална образователна подкрепа и с осигуряването на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;
  • 12. подпомага дейности, свързани с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
  • 13. подпомага организационно и методически дейността на педагогическите специалисти;
  • 14. организира и осъществява дейностите във връзка с проверка и полагане на печат с изображение на държавен герб на документите, техните приложения и дубликати, издавани от частните и духовните училища;
  • 15. при констатирани нарушения в дейността на духовните училища прави предложения до началника на РУО за уведомяване на министъра на образованието и науката;
  • 16. при констатирани нарушения в дейността на частните детски градини и училища прави предложение до началника на РУО за уведомяване на министъра на образованието и науката;
  • 17. участва в комисии за провеждане на конкурси за директори на институции в системата на предучилищното и училищното образование, както и за държавни служители в отдел "ОМДК".
  • Служителите в отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" изпълняват и други задачи, възложени от началника на РУО.
Име, фамилия Длъжност
Телефон
Електронна поща
Живка Панчева Началник отдел
084/611119
Албена Добрева Старши експерт по професионално образование и обучение
084/611115
Атанас Богословов Старши експерт по математика
084/611121
Галина Пенева-Палуйкова Старши експерт по природни науки и екология
084/611123
Галина Цанева Старши експерт по организация на средното образование
084/611115
Даниела Христова Старши експерт за обучението в начален етап
084/611116
Доцка Стефанова Старши експерт по организация на средното образование
084/611116
Ивелина Николова Старши експерт по български език и литература
084/611115
Нели Стоянова Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия
084/611123
Николай Миланов Старши експерт по физическо възпитание и спорт
084/611112
Росица Радославова-Димитрова Старши експерт по чужд език и майчин език
084/611115