РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАД

ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО,

ФИНАНСОВО-СТОПАНСКО И

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" осигурява:    • правно обслужване;
    • дейността във връзка с осигуряване на необходимите човешки ресурси:
    • деловодно обслужване;
    • финансово-стопански дейности;
    • информационни дейности.
Име, фамилия Длъжност
Телефон
Електронна поща
Светослав Добрев Началник отдел
084/611118
Румяна Велчева Главен счетоводител
084/611113
Евгения Николова Главен юрисконсулт
084/611114
Пламена Колева Главен специалист "Човешки ресурси"
084/611113
Генади Трифонов Старши експерт по информационно осигуряване
084/611111
Петя Маркова Главен специалист
084/611117
Радослав Радославов Изпълнител - шофьор - домакин
084/611111
-